europejska
karta
mobilności

Uczeń - Najlepsza Inwestycja

Uczeń - Najlepsza Inwestycja

W roku szkolnym 2012/2013 rozpoczynamy realizację projektu „Uczeń – najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Wsparciem zostanie objętych ok. 100 uczniów. Realizacja projektu przyczyni się do:

 1. zwiększenia umiejętności zawodowych,
 2. wzmocnienia inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów/uczennic przez przygotowanie ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 3. wzmocnienia zawodowych i osobistych aspiracji uczniów/uczennic.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012r – 30.06.2014r.
Zapraszamy do udziału w Projekcie.

koordynator projektu: Mirosława Stankiewicz
asystent koordynatora: Jolanta Korolczuk

 

Konferencja informacyjno-promocyjna projektu „UCZEŃ - NAJLEPSZA INWESTYCJA”

24 października  2013 roku w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych  im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna projektu  „UCZEŃ  -  NAJLEPSZA  INWESTYCJA” realizowanego wśród młodzieży kształcącej się w zawodzie technik hotelarstwa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestników powitała Stanisława Kobus – zastępca dyrektora Szkoły.  Koordynator projektu Mirosława Stankiewicz przedstawiła zadania zrealizowane w poprzednim roku szkolnym oraz zadania przewidziane do realizacji w bieżącym roku.  Największe zainteresowanie młodzieży wzbudziły płatne praktyki w renomowanych hotelach oraz 5-dniowy wyjazd edukacyjny.

Ważnym punktem konferencji była prelekcja wygłoszona przez Dyrektora Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczość  Łukasza Siemienuka  dotycząca możliwości osiągnięcia sukcesu w branży turystyczno-hotelarskiej.

W czasie konferencji uczestnicy skorzystali z poczęstunku.

Projekt „UCZEŃ - NAJLEPSZA INWESTYCJA”


„UCZEŃ - NAJLEPSZA INWESTYCJA”

Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Realizacja projektu przyczyni się do:

 • zwiększenia umiejętności zawodowych,
 • wzmocnienia inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów/uczennic przez przygotowanie ich do podejmowania własnej działalności gospodarczej,
 • wzmocnienia zawodowych i osobistych aspiracji uczniów/uczennic.


Najważniejsze działania w projekcie to:

 1. dodatkowa praktyka w hotelach,
 2. warsztaty przygotowujące do podjęcia własnej działalności gospodarczej,
 3. wyjazdy edukacyjne,
 4. opracowywanie własnych planerów kariery,
 5. podnoszenie umiejętności językowych przydatnych w pracy zawodowej,
 6. spotkania z ludźmi sukcesu,
 7. szkolenia specjalistyczne, np. „Etykieta w hotelu”,
 8. zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Okres realizacji projektu: 01.09.2012r – 30.06.2014r.

Zapraszamy do udziału w Projekcie.

koordynator projektu: Mirosława Stankiewicz

asystent koordynatora: Jolanta Korolczuk