„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny


Próbny egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu maturalnego.

Uprzejmie informuję, że Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br.

więcej>>

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Załącznik 1a

Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2019/2020 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie; (3) absolwenta technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019.

Załącznik 1b

Deklaracja dla: (1) absolwenta LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2018/2019 włącznie, oraz absolwenta technikum z lat szkolnych 2015/2016 – 2018/2019, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (4) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Załącznik 1c

Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).

Załącznik 1d

Deklaracja dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

 

Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dodatkowe materiały przeznaczone dla zdających,
nauczycieli oraz egzaminatorów. Są to:

  •  zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych do sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r.
  • filmy oraz materiały dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologiii chemii w formule obowiązującej od 2015 r. 

 
Zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych
 

  • Zbiory przykładowych zadań do sprawdzianu są dostępne pod adresem:

http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli.  

  • Zbiory przykładowych zadań do egzaminu maturalnego są dostępne pod adresem:

http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzaminmaturalny/347-materialy
(lewa zakładka).

Oprócz zadań zbiory zawierają wskazówki dotyczące ich rozwiązywania, przykładowe rozwiązania, przykładowe wypracowania oraz określenie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych zadaniach w języku wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dzięki rozbudowanemu komentarzowi dydaktycznemu, zawierającemu m.in. wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań, zbiór może służyć jako materiał do pracy własnej ucznia / absolwenta, przygotowującego się do sprawdzianu lub egzaminu maturalnego.

Filmy i materiały dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii oraz chemii


W wyniku szczegółowych analiz odpowiedzi zdających oraz kwestii, które sprawiały trudność egzaminatorom sprawdzającym prace egzaminacyjne w sesji 2015, opracowanych zostało 19 filmów, w tym 8 z języka polskiego, 7 z biologii i 4 z chemii, przedstawiających kluczowe zagadnienia związane z ww. przedmiotami egzaminacyjnymi. W każdym filmie omawiane zagadnienia są ilustrowane przykładowymi zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych oraz poprawnymi i niepoprawnymi odpowiedziami udzielonymi przez zdających podczas egzaminu.

Dodatkowo do filmów z języka polskiego i biologii przygotowano przykładowe scenariusze lekcji, ilustrujące możliwy sposób wykorzystania filmów w procesie kształcenia, odpowiednio, polonistycznego i biologicznego.

Filmy są również dostępne na kanale YouTube CKE (https://www.youtube.com/user/ckeedupl).

Zapraszamy do korzystania!