europejska
karta
mobilności

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2019 roku

Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Deklaracja dla: (1) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 oraz absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (3) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości, (4) osoby, która po 1 września 2017 r. uzyska świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja dla:(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2019 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Informacja o dodatkowych materiałach dla zdających, nauczycieli i egzaminatorów

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała dodatkowe materiały przeznaczone dla zdających,
nauczycieli oraz egzaminatorów. Są to:

  •  zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych do sprawdzianu oraz egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r.
  • filmy oraz materiały dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologiii chemii w formule obowiązującej od 2015 r. 

 
Zbiory przykładowych zadań egzaminacyjnych
 

  • Zbiory przykładowych zadań do sprawdzianu są dostępne pod adresem:

http://cke.edu.pl/index.php/sprawdzian-left/materialy-dla-uczniow-i-nauczycieli.  

  • Zbiory przykładowych zadań do egzaminu maturalnego są dostępne pod adresem:

http://cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left/egzamin-w-nowej-formule/23-egzaminmaturalny/347-materialy
(lewa zakładka).

Oprócz zadań zbiory zawierają wskazówki dotyczące ich rozwiązywania, przykładowe rozwiązania, przykładowe wypracowania oraz określenie wiadomości i umiejętności sprawdzanych w poszczególnych zadaniach w języku wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Dzięki rozbudowanemu komentarzowi dydaktycznemu, zawierającemu m.in. wskazówki dotyczące rozwiązywania zadań, zbiór może służyć jako materiał do pracy własnej ucznia / absolwenta, przygotowującego się do sprawdzianu lub egzaminu maturalnego.

Filmy i materiały dydaktyczne dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego, biologii oraz chemii


W wyniku szczegółowych analiz odpowiedzi zdających oraz kwestii, które sprawiały trudność egzaminatorom sprawdzającym prace egzaminacyjne w sesji 2015, opracowanych zostało 19 filmów, w tym 8 z języka polskiego, 7 z biologii i 4 z chemii, przedstawiających kluczowe zagadnienia związane z ww. przedmiotami egzaminacyjnymi. W każdym filmie omawiane zagadnienia są ilustrowane przykładowymi zadaniami z arkuszy egzaminacyjnych oraz poprawnymi i niepoprawnymi odpowiedziami udzielonymi przez zdających podczas egzaminu.

Dodatkowo do filmów z języka polskiego i biologii przygotowano przykładowe scenariusze lekcji, ilustrujące możliwy sposób wykorzystania filmów w procesie kształcenia, odpowiednio, polonistycznego i biologicznego.

Filmy są również dostępne na kanale YouTube CKE (https://www.youtube.com/user/ckeedupl).

Zapraszamy do korzystania!