EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2020
        w rankingu PERSPEKTYW
„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                Technik ekonomista              Technik handlowiec             Technik hotelarstwa

Linia ZHSE

Menu Główne

SZCZĘŚLIWE
NUMERY
PN WT ŚR CZW PT

Znajdź artykuł

Kto jest online

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Logowanie

Zasady przyznawania punktów

 

ZASADY PUNKTACJI:
ABSOLWENT GIMNAZJUM

ZASADY PUNKTACJI:
ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
1) za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max 100 pkt.
Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego
na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,2, np. 75% = 75 x 0,2
= 15 pkt. Maksymalna liczba punktów za pięć wyników procentowych wynosi
500% x 0,2 = 100 pkt);
2) za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora szkoły w postępowaniu do danego oddziału - max 72 pkt:
- ocena celująca - 18 pkt,
- ocena bardzo dobra - 17 pkt,
- ocena dobra - 14 pkt,
- ocena dostateczna - 8 pkt,
- ocena dopuszczająca - 2 pkt;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt;
4) szczególne osiągniecia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 18 pkt:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,11
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,
d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt,
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5
lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 pkt,
- krajowym – 3 pkt,12
- wojewódzkim – 2 pkt,
- powiatowym – 1 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo
punkty za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
5) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności e formie wolontariatu przyznaje się - 3 pkt.
Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo
ukończenia gimnazjum. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor gimnazjum.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
1) z języka polskiego i matematyki:
- celujący – po 20 pkt,
- bardzo dobry – po 18 pkt,
- dobry – po 13 pkt,
- dostateczny – po 8 pkt,
- dopuszczający – po 2 pkt;
2) z historii i wiedzy o społeczeństwie:
- celujący – po 20 pkt,
- bardzo dobry – po 18 pkt,
- dobry – po 13 pkt,
- dostateczny – po 8 pkt,
- dopuszczający – po 2 pkt
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 2;
(np. historia – 20 pkt, wiedza o społeczeństwie - 12 pkt ; 20+12 = 32 : 2 = 16 pkt.);
3) z biologii, chemii, fizyki i geografii:
- celujący – po 20 pkt,
- bardzo dobry – po 18 pkt,
- dobry – po 13 pkt,
- dostateczny – po 8 pkt,
- dopuszczający – po 2 pkt13
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych przedmiotów dzieli się przez 4;
(np. biologia – 20 pkt, chemia - 12 pkt, fizyka – 8 pkt, geografia – 16 pkt ; 20+12+8+16 =
56:4 = 14 pkt.);
4) z języka obcego nowożytnego:
- celujący – 20 pkt,
- bardzo dobry – 18 pkt,
- dobry –13 pkt,
- dostateczny – 8 pkt,
- dopuszczający – 2 pkt.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się
na punkty w sposób określony w pkt 1, 2, 3 i 4 oceny wymienione na świadectwie ukończenia
gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej
części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy
zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego
z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę
z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum:
- celujący – 20 pkt,
- bardzo dobry – 18 pkt,
- dobry – 13 pkt,
- dostateczny – 8 pkt,
- dopuszczający – 2 pkt.

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
1) za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – max 100 pkt.
Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki na poziomie
podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,35, np. 100% = 100 x 0,35 = 35 pkt.
Uzyskane wyniki procentowe z języka nowożytnego na poziomie podstawowym
mnożone są przez przelicznik 0,3, np. 75% = 75 x 0,3 = 22,50 pkt. Maksymalna liczba
punktów za 3 wyniki procentowe wynosi 100 pkt.
2) Wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły- max 72 pkt:
- ocena celująca - 18 pkt
- ocena bardzo dobra - 17 pkt
- ocena dobra - 14 pkt11
- ocena dostateczna - 8 pkt
- ocena dopuszczająca - 2 pkt
3) Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt
4) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt
5) Szczególne osiągniecia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej - max 18 pkt.:
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie
zawartych porozumień:
-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 7 punktów,
-tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 5 punktów.
b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu
międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
-tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
-tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4
punkty,
-tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3
punkty.
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się
10 punktów,
-dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
-dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
-tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,12
-tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się
5 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje
się 3 punkty.
d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -
przyznaje się 10 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -
przyznaje się 7 punktów,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów
artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -
przyznaje się 5 punktów,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty.
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5
lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 pkt,
- krajowym – 3 pkt,
- wojewódzkim – 2 pkt,
- powiatowym – 1 pkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego
zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się
jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym
że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi
18 punktów.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty
przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
1) z języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
- celującym - przyznaje się po 30 punktów,13
- bardzo dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
- dobrym - przyznaje się po 20 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się po 10 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się po 5 punktów.
2) języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu do wyboru spośród
przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia:
- celującym - przyznaje się po 20 punktów,
- bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
- dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
- dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
- dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego
egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt 1 i 2, oceny
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego
przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty,
przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego
oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin
ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego
nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru:
- celujący – 20 pkt,
- bardzo dobry – 18 pkt,
- dobry – 13 pkt,
- dostateczny – 8 pkt,
- dopuszczający – 2 pkt.

 

 

Zasady przyznawania punktów:

 

I. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 

1. ZA WYNIKI EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM                                    - 100 pkt.

 • uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki mnożone są przelicznik 0,35 oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,3 np. 50 % = 50×0,3 = 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki 100 procentowe wynosi 200×0,35+100×0,3= 100 pkt.

 

 • uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,2 np. 75 %, 75×0,2=15 pkt.

Maksymalna liczba punktów za 5 wyników 100 procentowych wynosi 500×0,2=100 pkt.                                                                                                               

2. ZA OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I DWÓCH WYBRANYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ustalonych przez dyrektora szkoły (historia, język obcy, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka)  max 72 pkt.

- ocena celująca                                              - 18 pkt.     

            - ocena bardzo dobra                                     - 17 pkt.

            - ocena dobra                                                 - 14 pkt.

            - ocena dostateczna                                       -  8 pkt.

            - ocena dopuszczająca                                   -  2 pkt.

 

3. UKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM                                                                        - 7pkt.

 

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 3 pkt.

 

 

5. Szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum:         max 18 pkt.

 

Informacje poniżej są w trakcie uaktualniania.

 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

 

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

 

d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.,
 • krajowym – 3 pkt.,
 • wojewódzkim – 2 pkt.,
 • powiatowym – 1 pkt.

 

UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty
za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 

II. Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami.

 

III. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły, oraz kwestionariusz (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej – www.ekonomik.bialystok.pl)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w zawodzie (druk skierowania w sekretariacie szkoły),
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie).