europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zasaday rekrutacji do Internatu ZSHE

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych

im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

 

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

  1. Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (druk - Wniosek o przyjęcie do internatu).
  2. Wniosek o przyjęcie do internatumożna składać w Internacie ZSHE ul. Bema 103 wg podanego poniżej terminarza rekrutacji.
  3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSHE w Białymstoku. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie z innych szkół ponadgimnzjalnych.
  4. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli1. Ilość punktów sumuje się i ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu.
  5. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w szkole ponadgimnazjalnej.
  6. W kolejnych latach składa się jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie (druk - deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie).

 

 Terminarz rekrutacji:

 07 – 30 maja 2018r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie
(druk - Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie).

07 maja – 12 lipca 2018r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu
(druk - Wniosek o przyjęcie do internatu)

17 lipca 2018r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są   w placówce.

po 17 lipca 2018r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

31 sierpnia 2018r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce

 

Kryteria naboru do Internatu ZSHE w Białymstoku

I

I. Warunek

Liczba punktów

Uwagi

1

Kandydat jest uczniem ZSHE

-

 

2

Kandydat  jest uczniem innej szkoły ponadgimnazjalnej   i pobiera naukę poza miejscem zamieszkania

-

 

II. Kryteria główne

 

1

Kandydat  z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

10

 

2

Kandydat, którego jedno lub dwoje  z rodziców jest niepełnosprawne  

10

 

3

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność

10

 

4

Kandydat  samotnie wychowywany  przez matkę lub ojca

10

 

5

Kandydat  objęty pieczą zastępczą

10

 

III. Kryteria dodatkowe

1

Kandydat  jest uczniem klasy I

10

 

2

Trudności  z dojazdem kandydata do szkoły , tj. odległość  szkoły od miejsca zamieszkania lub/i brak  środków komunikacji publicznej

5

 

3

Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie

5

 

         

Tabela 1. Podane punkty w I i II kryterium  sumują się.  Kandydat może uzyskać maksymalnie 70 punktów.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, które należy

złożyć razem z Wnioskiem o przyjęcie do internatu

KRYTERIA  NABORU:

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW

Kandydat  pobierający naukę w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania

Oświadczenie potwierdzone pieczęcią szkoły  na Wniosku  lub Zaświadczenie ze szkoły

 

Kandydat  z rodziny wielodzietnej

Rodzina wychowująca troje i więcej dzieci. Oświadczenie - Wniosek

Kandydat, którego jedno z rodziców (matka lub ojciec) jest niepełnosprawne  

 

Kandydat obojga rodziców niepełnosprawnych

 

Dziecko jednego lub  obojga rodziców niepełnosprawnych , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.

Orzeczenie w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność lub znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia)

Orzeczenie  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Kandydat  samotnie wychowywany  przez matkę lub ojca

 

Samotne wychowywanie dziecka  oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – Wniosek.

Kandydat  objęty pieczą zastępczą

 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka

Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie

Oświadczenie - Wniosek

 

Kandydat, który ma trudności z dojazdem do szkoły:

a) odległość szkoły od miejsca zamieszkania,

 b) brak środków komunikacji publicznej

 

 

Oświadczenie - Wniosek

Oświadczenie  - Wniosek

 

Tabela 2.

 

Do pobrania: 

1) Wniosek o przyjęcie do internatu

2) Deklaracje dotycząca kontynuowania pobytu w internacie