EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Od 01 września br. rozpoczniemy rekrutację uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych do udziału w projekcie NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” w roku szkolnym 2019/2020.

Chętnych prosimy o zapoznanie się z treścią REGULAMINU UCZESTNICTWA
W PROJEKCIE. Regulamin dostępny jest w zakładce poniżej  oraz w  Biurze Projektu  (pokój nr 15).

REGULAMIN

Rekrutacja wewnętrzna do projektu

Dyrekcja Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

w związku z realizacją projektu pt.
„NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

zarejestrowanego w SL2014 pod nr. RPPD.03.03.01-20-0126/17

poszukuje nauczycieli do poprowadzenia zajęć dodatkowych wg poniższego zestawienia.

Czytaj więcej: Rekrutacja wewnętrzna do projektu

Wizyty młodzieży z ZSHE w podlaskich firmach

Unibep, Suempol, Ziołowy Zakątek, Farma wiatrowa, Ikea,  Eternity – to prestiżowe firmy Podlasia, których produkty i usługi poznała  45-osobowa grupa uczniów naszej szkoły 13 i 14 czerwca 2019 r. w ramach projektu unijnego realizowanego w  naszej szkole

Spotkania wyjazdowe okazały się bardzo owocne - młodzież otrzymała oferty współpracy w ramach praktyk!

Wizyty w podlaskich przedsiębiorstwach są najlepszymi lekcjami zawodowymi - lekcjami, które młodzież inspirują, zachęcają do własnej aktywności i rozwoju.

Robotyka i automatyka nie wypierają człowieka...

"Robotyka i automatyka nie wypierają człowieka, zmieniają jego kwalifikacje ..."

... z taką refleksją wrócili młodzi handlowcy z wyjazdu edukacyjnego do Poznania. Najnowocześniejsze firmy Wielkopolski gościły naszych uczniów w dn. 3-7 czerwca 2019 r. w ramach projektu "Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE".

Czytaj więcej: Robotyka i automatyka nie wypierają człowieka...

EKOinspiracje - Hotel Branicki ****

„EKOinspiracje – Hotel Branicki ****”  jako przykład kształtowania postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju – spotkanie uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa z ekspertem

W dniu 29 maja 2019 r. klasy 1e i 2e  technika hotelarstwa uczestniczyły w spotkaniu z ekspertem Panią Małgorzatą Haraburdą. Spotkanie realizowane było w ramach projektu pt. „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.

Tematem spotkania były „EKOinspiracje – Hotel „Branicki****”  jako przykład kształtowania postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju”.

Celem spotkania było poznanie praktycznych rozwiązań wykorzystania zasobów ekonomicznych
i przyrodniczych z poszanowaniem środowiska i szans przyszłych pokoleń oraz kształtowanie postaw zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju realizowanych w Hotelu „Branicki”.

Hotel Branicki nawiązuje swoim charakterem do tradycji dawnego, ekskluzywnego Hotelu Ritz
w Białymstoku. Hotel „Branicki” przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu i zasad zrównoważonego rozwoju. Efektem tego jest pozytywny wizerunek firmy i wzrost konkurencyjności.

Polityka Środowiskowa HOTELU BRANICKI

Hotel Branicki świadczy usługi hotelarskie i restauracyjne dbając o ich wysoką jakość przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu na środowisko. Poprzez zobowiązanie do ciągłego doskonalenia
w zakresie ochrony środowiska Hotel Branicki stara się zawsze: 

 • przestrzegać wszystkich wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • monitorować i ograniczać zużycie wody i energii (cieplnej i elektrycznej) poprzez wdrażanie nowych rozwiązań i stosowanie najlepszych praktyk, 
 • zmniejszyć ilość powstających odpadów poprzez zastosowanie opakowań wielorazowych, wydzielenie surowców wtórnych, bezpieczne magazynowanie i przekazywanie firmom posiadającym odpowiednie decyzje administracyjne,
 • ograniczyć ilość i uciążliwość dla środowiska używanych przez Hotel Branicki środków czystości oraz innych środków chemicznych,
 • systematycznie sprawdzać i dbać o sprawność systemu wentylacyjnego,
 • promować własne działania pro środowiskowe wśród gości, dostawców i podwykonawców firmy poprzez uświadamianie im ich wpływu i odpowiedzialności za środowisko oraz proponowanie konkretnych działań służących jego ochronie, w szczególności promowanie zasad zrównoważonej turystyki,
 • prowadzić wśród gości, działania promujące regionalną kulturę i atrakcje przyrodnicze. Polityka środowiskowa jest znana i akceptowana przez pracowników i dyrekcję Hotelu Branicki oraz podana do wiadomości Gościom, dostawcom i podwykonawcom firmy.

Świadomość oddziaływania Hotelu Branicki na środowisko naturalne zobowiązuje do ciągłego doskonalenia działalności firmy i uwzględnia w jej planach ochrony środowiska, jako jednego
z priorytetów. Hotel Branicki zobowiązał się stosować odpowiedzialne praktyki w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do wszystkich swoich działań i obszarów działalności. Działalność hotelu jest prowadzona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Mając na uwadze i respektując wartości środowiska naturalnego Hotel Branicki koncentruje swoje działania na:

 • postępowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa i innymi oraz korporacyjnymi zasadami w zakresie ochrony środowiska,
 • prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami w celu minimalizacji ich uciążliwości dla środowiska i ograniczaniu ilości powstających odpadów,
 • ograniczaniu wytwarzania i zużycia opakowań oraz wykorzystaniu opakowań wielokrotnego użycia,
 • poprawie jakości i ograniczaniu ilości odprowadzonych ścieków,
 • racjonalnym użytkowaniu surowców, materiałów, paliw, energii i wody,
 • podnoszeniu świadomości ekologicznej wszystkich pracowników i angażowaniu ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska.

Powyższe założenia polityki realizowane są poprzez:

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz monitorowanie zmian,
 • zapewnienie środków na rzecz inwestycji służących ochronie środowiska,
 • monitorowanie zużycia surowców – energii elektrycznej, cieplnej, wody i ilości wyprodukowanych odpadów i ścieków,
 • uwzględnianie w planach taktycznych i strategicznych zadań zmierzających do ograniczenia ujemnego wpływu na środowisko,
 • prowadzenie działań promocyjnych i organizacyjnych na terenie całego kraju, mających na celu zwiększenie ilości skupu i regeneracji olejów przepracowanych,
 • angażowanie i edukację pracowników oraz promowanie działań na rzecz ochrony œrodowiska.

Działalność Hotelu Branicki jest prowadzona w myśl polityki zrównoważonego rozwoju, w której dobro klienta, rozwój ekonomiczny, ochrona środowiska i wkład w rozwój społeczności lokalnych są najważniejszymi elementami.

Działania środowiskowe Hotel „Branicki” koncentruje na:

 • postępowaniu zgodnie z obowiązującymi prawami i normami w zakresie ochrony środowiska oraz prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami poprzez segregacje zużytych materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i opakowań celem ich utylizacji lub powtórnego przetworzenia, wewnętrznymi regułami firmy,
 • ochronie zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, energii elektrycznej
  i paliw,
 • popularyzowaniu idei proekologicznych wśród naszych klientów i pracowników poprzez odpowiednie działania marketingowe oraz przybliżanie wiedzy o przyjaznej środowisku polityce BP,
 • edukacji proekologicznej pracowników firmy, tak aby każda komórka organizacyjna mogła funkcjonować w zgodzie z nowoczesnymi założeniami polityki środowiskowej,
 • rozpowszechnianiu świadomości środowiskowej poprzez edukację dzieci i młodzieży,
 • wsparciu i uczestnictwie w propagowaniu idei ochrony środowiska w społecznych inicjatywach lokalnych.

Spotkanie z ekspertem Panią Małgorzatą Haraburdą i realizacja powyższego tematu było nowym i ciekawym doświadczeniem dla uczniów.

Pomoc stypendialna realizowana w roku szkolnym 2019/2020

Pomoc stypendialna realizowana w roku szkolnym 2019/2020
w okresie od 01 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. w ramach projektu
NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń
kształcenia zawodowego w ZSHE”

Celem pomocy stypendialnej jest zwiększenie motywacji uczniów ZSHE do wysokiego zaangażowania w proces kształcenia, w tym zawodowego i wsparcie rozwoju edukacyjnego.

Uczestnikiem może być uczeń szkoły, po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem pomocy stypendialnej.

Pomoc stypendialna realizowana będzie w roku szkolnym 2019/2020 w okresie od 01 września 2019r. do 30 czerwca 2020r. poprzez wypłatę stypendiów dla 60 uczniów ZSHE, pod warunkiem spełnienia przez nich wymagań określonych w regulaminie.

Pod uwagę brana będzie średnia ocen z przedmiotów zawodowych i frekwencja z końca roku szkolnego 2018/2019 oraz osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach zawodowych w roku szkolnym 2018/2019.

Ubiegając się o stypendium uczeń składa wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 1 do regulaminu). Wniosek w wypadku ucznia niepełnoletniego podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Rekrutacja trwa od 17 czerwca do 07 lipca 2019 roku.

Zapoznaj się z regulaminem pomocy stypendialnej pobierz i złóż komplet dokumentów:
1. Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium pobierz  2. Wzór Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego pobierz  3. Wzór umowy stypendialnej pobierz  4. Oświadczenie stypendysty do celów podatkowych i ubezpieczeń pobierz 

W razie pytań napisz: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

OBÓZ JĘZYKOWY W ZAKOPANEM - PODSUMOWANIE

W dniach 21 - 29 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obozie językowym w Zakopanem. Obóz został zrealizowany w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” (Zadanie 2 – KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW ZSHE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I PRZYRODNICZYCH).

29 uczniów miało okazję podszkolić język angielski i niemiecki, a także poznać kulturę góralską i przyrodę jednego z najatrakcyjniejszych w Polsce regionów.

 

Czytaj więcej: OBÓZ JĘZYKOWY W ZAKOPANEM - PODSUMOWANIE

Pozdrowienia z Zakopanego

W dniach 21 - 29 stycznia 2019 r. 30 uczniów naszej szkoły uczestniczy w obozie językowym w Zakopanem. To doskonała okazja, aby podszkolić język (angielski i niemiecki), a także poznać kulturę góralską i  przyrodę jednego z najatrakcyjniejszych w Polsce regionów. Obóz zorganizowany został w ramach projektu ”NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” ( Zadanie 2 - KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW ZSHE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I PRZYRODNICZYCH).

Mieliśmy już okazję spacerować po Krupówkach i zwiedzać Zakopane z dwujęzycznymi przewodnikami. Odwiedziliśmy też Muzeum Tatrzańskie.

Czekają nas jeszcze między innymi wizyta w Teatrze Witkacego, zajęcia z taternikami, ratownikami GOPR-u oraz pracownikami hotelu. Czeka nas również  kulig i wjazd na Gubałówkę, a to niesamowita okazja, żeby zasmakować góralskiego klimatu i zintegrować się z grupą. Oczywiście każdego dnia mamy  też zajęcia językowe. Pomogą nam one poszerzyć zasób słownictwa związanego
z zawodem, a w przyszłości  zdecydowanie ułatwią  komunikację w pracy.

Pozdrawiamy całą społeczność szkolną ZSHE ze słonecznego i tonącego w śniegu Zakopanego.

WYJAZDY EDUKACYJNE OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Zapraszamy wszystkich uczniów do zgłaszania zainteresowania udziałem w wyjazdach edukacyjnych i do wpisania się na listy rekrutacyjne.  

Listy rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu p.15

Lp.

Działanie

Wyjazd

Uwagi

 1

4.4

MYSTERY GUEST, czyli spojrzenie na hotel oczami gościa hotelowego

miejsce wyjazdu -  Warmia i Mazury

termin  - 10-11.06.2019 r.

Uczniowie kształceni
w zawodzie
Technik Hotelarstwa

2

5.6

PROFESJONALNY HANDLOWIEC

miejsce wyjazdu - Poznań i okolice

termin - 03-07.06.2019 r.

Uczniowie kształceni
w zawodzie
Technik
Handlowiec

3

6.4

WIELKOPOLSCY GIGANCI BIZNESU

miejsce wyjazdu - Poznań i okolice

termin - 20-24.05.2019 r.

Uczniowie kształceni
w zawodzie
Technik
Ekonomista

Wyjazdy realizowane są w ramach  projektu NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” i mają na celu kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów w realnym środowisku pracy. W programie m.in.: wizyty studyjne i szkolenia w przedsiębiorstwach, wykłady na uczelniach wyższych, udział w tragach. W trakcie wyjazdów przewidziano również zwiedzanie atrakcji turystycznych regionu.

Szczegółowe informacje o wyjazdach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie. Informacje uzyskacie również w Biurze Projektu.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE – TECHNIK HOTELARSTWA

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW

Zapraszamy wszystkich uczniów kształcących się w zawodzie Technik Hotelarstwa do zgłaszania zainteresowania udziałem w szkoleniach specjalistycznych  i do wpisania się na listy rekrutacyjne. Szkolenia realizowane będą przez wyspecjalizowane firmy szkoleniowe poza siedzibą szkoły. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności i/lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Listy rekrutacyjne dostępne w Biurze Projektu p.15

Lp.

Działanie

Nazwa szkolenia

Uwagi

 1

4.1

KELNER BARMAN

uczniowie pełnoletni

2

4.2

BARISTA SOMMELIER

uczniowie pełnoletni

3

4.3

CARVING I DEKORACJE STOŁU

----

4

4.5

ETYKIETA W HOTELU

----

Szczegółowe informacje o szkoleniach i zasadach rekrutacji w Regulaminie Uczestnictwa
w Projekcie. Informacje uzyskacie również w Biurze Projektu.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.