„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

CEL PROJEKTU I ZAKRES PRAKTYKI OBSERWACYJNEJ

Cel projektu  -  realizacja w roku 2014/2015 zagranicznej praktyki obserwacyjnej przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i kadrę zarządzającą (8 osób) oraz adaptacja i wdrożenie  skutecznych rozwiązań stosowanych przez  szkołę partnerską, prowadzących do zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego w ZSHE.

Zakres praktyki obserwacyjnej:

1. Rozpoznanie rozwiązań stosowanych w 2 szkołach zawodowych w Termoli   (w tym w ekonomiczno-handlowej)
w zakresie włączenia w proces kształcenia zawodowego:

-  samorządów terytorialnych
-  organizacji branżowych
-  lokalnych pracodawców
-  organizacji/instytucji odpowiedzialnych za propagowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia rodziców uczniów

2. Zapoznanie z mechanizmami dostosowującymi kształcenie zawodowe do realiów i potrzeb rynku regionalnego (dopasowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych do zmiennego otoczenia ekonomicznego i warunków regionalnego rynku pracy).

3. Zapoznanie z  organizacją kształcenia praktycznego- w tym obserwacja zajęć praktycznych (praktyk zawodowych) realizowanych u pracodawców i na terenie szkoły.

4. Analiza form promocji szkolnictwa zawodowego realizowanych na szczeblu szkoły.

5. Analiza działań podejmowanych przez szkołę na rzecz zwiększenia motywacji uczniów do pełnego zaangażowania
w proces zdobywania umiejętności i kompetencji zawodowych.