Menu Główne

Zasady przyznawania punktów

Zasady przyznawania punktów:

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

 1. ZA WYNIKI EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ                                        max 100 pkt.

 uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,35

 • 100 % =100×0,35 = 35 pkt.

Uzyskane wyniki procentowe z języka nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,3, np. 75 % = 75x0,3=22,50 pkt

Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki procentowe wynosi  100 pkt.

 

 1. Oceny otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch obowiązkowych przedmiotów będą przeliczane na punkty rekrutacyjne  max 72 pkt.

  - Pierwszy punktowany przedmiot: język polski
  - Drugi punktowany przedmiot: matematyka
  - Trzeci punktowany przedmiot: największa wartość spośród: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski
  - Czwarty punktowany przedmiot: największa wartość spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka

- ocena celująca                                            - 18 pkt.     

- ocena bardzo dobra                                    - 17 pkt.

- ocena dobra                                               - 14 pkt.

- ocena dostateczna                                      -   8 pkt.

- ocena dopuszczająca                                   -   2 pkt.

 1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem                                            - 7 pkt.

 2. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 3 pkt.

 3. Szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej                   max 18 pkt.

 a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

 c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.,
 • krajowym – 3 pkt.,
 • wojewódzkim – 2 pkt.,
 • powiatowym – 1 pkt.

UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się jednorazowo punkty
za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 1. Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie
  z przepisami.

 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają następujące dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do szkoły, oraz kwestionariusz (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej – www.ekonomik.bialystok.pl)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w zawodzie (druk skierowania w sekretariacie szkoły),
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie).

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.