europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA   SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY   ZAWÓD                                        


Menu Główne

Zasady przyznawania punktów

Zasady przyznawania punktów:

 

I. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi:

 

1. ZA WYNIKI EGZAMINU W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM                                    - 100 pkt.

 • uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki mnożone są przelicznik 0,35 oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,3 np. 50 % = 50×0,3 = 15 pkt.

Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki 100 procentowe wynosi 200×0,35+100×0,3= 100 pkt.

 

 • uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,2 np. 75 %, 75×0,2=15 pkt.

Maksymalna liczba punktów za 5 wyników 100 procentowych wynosi 500×0,2=100 pkt.                                                                                                               

2. ZA OCENY Z JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I DWÓCH WYBRANYCH OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ustalonych przez dyrektora szkoły (historia, język obcy, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka)  max 72 pkt.

- ocena celująca                                              - 18 pkt.     

            - ocena bardzo dobra                                     - 17 pkt.

            - ocena dobra                                                 - 14 pkt.

            - ocena dostateczna                                       -  8 pkt.

            - ocena dopuszczająca                                   -  2 pkt.

 

3. UKOŃCZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ/GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM                                                                        - 7pkt.

 

4. Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu  - 3 pkt.

 

 

5. Szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum:         max 18 pkt.

 

Informacje poniżej są w trakcie uaktualniania.

 

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

 

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

 

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,

 

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt;

 

d) uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 • międzynarodowym – 4 pkt.,
 • krajowym – 3 pkt.,
 • wojewódzkim – 2 pkt.,
 • powiatowym – 1 pkt.

 

UWAGA! W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty
za najwyższe osiągnięcie, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

 

II. Na każdym etapie rekrutacji o przyjęciu do szkół decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z przepisami.

 

III. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły, oraz kwestionariusz (druk w sekretariacie lub na stronie internetowej – www.ekonomik.bialystok.pl)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia się w zawodzie (druk skierowania w sekretariacie szkoły),
 • dwie fotografie (podpisane na odwrocie).