EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zasady przyznawania punktów

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:

 • za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – max 100 pkt.

Uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,35, np. 100 % = 100 x 0,35 = 35 pkt. Uzyskane wyniki procentowe z języka nowożytnego na poziomie podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,3 np. 75 % = 75 x 0,3 = 22,50 pkt. Maksymalna liczba punktów za 3 wyniki procentowe wynosi 100 pkt;

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły- max 72 pkt:
 • ocena celująca - 18 pkt,
 • ocena bardzo dobra - 17 pkt,
 • ocena dobra - 14 pkt,
 • ocena dostateczna - 8 pkt,
 • ocena dopuszczająca - 2 pkt;
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 pkt;
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt;
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max 18 pkt.:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - 7 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - 5 pkt.
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego - 7 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego - 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt,
 1. uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - 7 pkt,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - 5 pkt,
 1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 5 lit. a-d, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – 4 pkt,
 • krajowym – 3 pkt,
 • wojewódzkim – 2 pkt,
 • powiatowym – 1 pkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane
w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.

Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane
na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć decyduje dyrektor szkoły.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym - po 35 pkt,
 • bardzo dobrym - po 30 pkt,
 • dobrym - po 25 pkt,
 • dostatecznym - po 15 pkt,
 • dopuszczającym - po 10 pkt.
 • wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – 30 pkt,
 • bardzo dobrym - 25 pkt,
 • dobrym - 20 pkt,
 • dostatecznym - 10 pkt,
 • dopuszczającym - 5 pkt.

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.