europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Zasaday rekrutacji do Internatu ZSHE

Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku ul. Bema 103

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz
 2. Uchwała Nr X/133/19  Rady Miasta Białegostoku z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

 

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW

I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 1. Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 odbywa się na podstawie złożonego Wniosku o przyjęcie do internatu wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów naboru przez kandydata.
 1. Wniosek o przyjęcie do internatu składają rodzice/prawni opiekunowie w imieniu niepełnoletniego kandydata oraz samodzielnie pełnoletni kandydat.
 2. Wniosek o przyjęcie do internatu można składać w Internacie ZSHE ul. Bema 103 w dni robocze  wg podanego poniżej terminarza rekrutacji.
 3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru kandydatów nieletnich (Tabela 1.1)  i kandydatów pełnoletnich (Tabela 1.2). Ocena punktowa kryteriów podana jest odpowiednio  w Tabeli 1.1 i 1.2.
 4. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów naboru zawarte są w Tabeli 2.
 5. Kryteria o których mowa w Tabeli 1.1. oraz w Tabeli 2 brane są pod uwagę łącznie na pierwszym etapie rekrutacji. Suma punktów decyduje  o kolejności przyjęcia do placówki.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu placówka dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 7. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie ZSHE w Białymstoku. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie z innych szkół.
 8. Do internatu kandydaci zapisywani są jeden raz, na cały etap edukacji w szkole. W kolejnych latach składa się jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie. Deklarację składają: rodzice / prawny opiekun w imieniu niepełnoletniego  kandydata lub samodzielenie pełnoletni kandydat.

 

Terminarz rekrutacji:

 13 – 30 maja 2019r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie                 
(do pobrania - Deklaracja dotycząca kontynuowania pobytu w internacie)

13 maja – 15 lipca 2019r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do internatu                       
(do pobrania - Wniosek o przyjęcie do internatu)

18 lipca 2019r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są   w placówce.

po 18 lipca 2019r. – rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej

30 sierpnia 2019r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w placówce

 

Kryteria naboru do Internatu ZSHE w Białymstoku

 

Kandydat niepełnoletni

Tabela 1.1

 Kryteria I

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata

10

2

Niepełnosprawność kandydata

10

3

Niepełnosprawność  jednego  z rodziców kandydata

10

4

Niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata

10

5

Niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata

10

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

10

7

Objęcie kandydata  pieczą zastępczą

10

Kryteria II

 

1

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie

10

2

Uczęszczanie kandydata do szkoły prowadzonej przez Miasto Białystok

10

3

Utrudniony dojazd kandydata do szkoły.

5

4

Zamieszkiwanie rodzeństwa kandydata w placówce

4

5

Posiadanie tytuł laureata lub finalisty

4

6

Ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra

3

 Kryteria brane są  pod uwagę łącznie.  Punkty podane w kryterium  I i II sumują się.

 

Kandydat pełnoletni

Tabela 1.2 

 

Kryteria I

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata

10

2

Niepełnosprawność kandydata

10

3

Niepełnosprawność  dziecka kandydata

10

4

Niepełnosprawność  innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

10

5

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

10

Kryteria II

 

1

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie

10

2

Uczęszczanie kandydata do szkoły prowadzonej przez Miasto Białystok

10

3

Utrudniony dojazd kandydata do szkoły.

5

4

Zamieszkiwanie rodzeństwa kandydata w placówce

4

5

Posiadanie tytuł laureata lub finalisty

4

6

Ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra

3

 Kryteria brane są  pod uwagę łącznie.  Punkty podane w kryterium  I i II sumują się.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów naboru,

które należy złożyć razem z Wnioskiem o przyjęcie do internatu

 

Tabela 2

Kryteria naboru

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów naboru

 

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

(Załącznik Nr 1)

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Niepełnosprawność  jednego                     z rodziców kandydata

Niepełnosprawność  obojga rodziców kandydata

Niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata

Niepełnosprawność dziecka kandydata

Niepełnosprawność  innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 

 

 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem ( Załącznik Nr 2)

(Samotne wychowywanie dziecka  oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną.)

Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Objęcie kandydata  pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą  zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

(W postaci kopii poświadczonej za zgodność  oryginałem przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka)

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie

 

Oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata ( Załącznik Nr 3)

Kandydat uczęszcza do szkoły prowadzonej przez Miasto Białystok

Zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną o przyjęciu do szkoły lub kontynuacji kształcenia w danej szkole
w  roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do placówki

Utrudniony dojazd kandydata do szkoły.

Odległość  od miejsca zamieszkania do szkoły powyżej 50 km, lub/i brak  środków komunikacji umożliwiających dojazd do szkoły.

Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego kandydata, iż odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły w mieście Białystok, do której kandydat będzie uczęszczał wynosi powyżej 50 km, brak środków komunikacji umożliwiających dojazd do szkoły lub  utrudniony  dojazd kandydata do szkoły

( Załącznik Nr 4)

Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w placówce

 

Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego kandydata o zamieszkaniu w placówce rodzeństwa kandydata

 ( Załącznik Nr 5)

Kandydat posiada tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

Kopia dyplomu lub zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim

Kandydat posiada ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą

Kopia świadectwa poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył lub rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata albo kopia świadectwa ukończenia klasy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub rodzica kandydata lub opiekuna prawnego kandydata  lub pełnoletniego kandydata

 Do pobrania: 

1) Wniosek o przyjęcie do internatu

2) Deklaracje dotycząca kontynuowania pobytu w internacie

3) Załącznik Nr 1 -5

            Załącznik Nr 1.  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

            Załącznik Nr 2.  Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w          rodzinie/dziecka przez kandydata

            Załącznik Nr 3.  Oświadczenie o spełnianiu kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata

          Załącznik Nr 4.  Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego kandydata, iż odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły w mieście Białystok do której kandydat będzie uczęszczał wynosi powyżej 50 kilometrów, brak jest środków komunikacji umożliwiających dojazd kandydata do szkoły lub kandydat zamieszkuje w miejscowości   z której dojazd do szkoły jest utrudniony

            Załącznik Nr 5.  Oświadczenie rodzica/kandydata pełnoletniego o zamieszkiwaniu rodzeństwa kandydata w publicznej placówce zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem  stałego zamieszkania, do której o przyjęcie stara się kandydat